Zemgales plānošanas reģionā tiek veidots Vietējo produktu grozs

Ievietoja LLF, publicēts 06.05.2013

Zemgales plānošanas reģions ir uzsācis darbu pie Zemgales un Ziemeļlietuvas (Akmenes, Jonišķu, Ķelmes,
Pakrojas, Radvilišķu un Šauļu rajonu pašvaldības, kā arī Šauļu pilsētas pašvaldība) vietējo produktu groza
izveides.

Produkta groza izveides process paredz:
- Zemgales reģiona (22 pašvaldības) un Šauļu apgabala vietējo produkta grozam atbilstošu produktu atlasi.
- Produkta groza vizuālās identitātes un pielietojamības noteikšanu.
- Produkta groza mārketinga koncepta izstrādi
- Aktivitāšu rīkošanu produkta groza un produkta groza produktu atpazīstamības veicināšanai

Vietējo produktu groza izveides mērķis ir identificēt īpašus Zemgales reģionam  un Šauļu apriņķim raksturīgus pārtikas produktus un veicināt to atpazīstamību un noieta tirgus paplašināšanu.

Pārtikas grozā iekļaujamie produkti tiek identificēti pēc sekojošas shēmas:
- Katrā reģiona novadā tiek identificēti 3- 5 produkti, kuri ir atbilstošākie pārtikas grozam (produkta raksturojumu skatieties pielikumā).
- Saskaņā ar produktu raksturojošiem kritērijiem tiek noteikts atbilstošākais produkts katrā novadā.
- Galīgais Vietējo produktu groza produktu klāsts tiek izvēlēts un noteikts reģiona novadu deleģēto pārstāvju sapulcē, apstiprinot katra novada pārtikas grozam atbilstošāko produktu ar vienkāršu balsu vairākumu.
- Izvēlētie produkti tiks izvēlēti un grupēti Vietējo pārtikas grozā atbilstoši nepieciešamībai tajā iekļaut dažādus atšķirīgus produktus (piemēram, tematiskajos grozos), kā arī ražotāju motivāciju iesaistīties Zemgales Plānošanas reģiona aktivitātēs.
- Vietējie pārtikas produkti (aptuveni 40) var tikt grupēti vienā kopīgā pārtikas grozā „VidusBaltijas Vietējie produkti”, Latvijas daļas produkti grupēti pārtikas grozā „Zemgales Vietējie produkti”, Lietuvas daļas produkti pārtikas grozā „Šauļu vai ZiemeļLietuvas Vietējie produkti”. Vietējā pārtikas groza produkti var tikt grupēti arī produktu grupās atbilstoši to pielietojamībai „Piknika Vietējie produkti”, „Saldummīļu vietējie produkti”, „Ceļojumu” grozs, u.c.).

Zemgales plānošanas reģions projekta laikā nodrošina Vietējo produktu groza produktu:
- iekļaušanu elektroniskā bukletā (ar attēlu un aprakstu) latviešu, lietuviešu un angļu valodās;
- popularizēšanu 6 prezentācijās jaunizveidotajos zaļajos tirdziņos - Viesītē, Rundālē, Pļaviņās, Šauļu rajonā, Žagarē un Kurtuvenā.
- citus publicitātes pasākumus (piem., informācija masu mēdijiem).

Vietējo produktu groza produktu ražotāji apņemas:
- nodrošināt visu nepieciešamo informāciju par produktu un iespēju iegūt vizuālu materiālu (bildes)  par produktu).
- nodrošināt produkta degustāciju (saskaņā ar produkta groza mārketinga konceptā iekļautajiem pasākumiem), parauga produkta pieejamību ievietošanai parauga Vietējo produktu grozā minimāli 6 reizes jaunizveidotajos zaļajos tirdziņos - Viesītē, Rundālē, Pļaviņās, Šauļu rajonā, Žagarē un Kurtuvenā.

Zemgales vietējo produktu groza produktiem ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

1. Produkta atbilstība ilgtspējīgiem ražošanas principiem:
- Produkta ražošanai tiek izmantots pamatizejvielas, kas atrodas pēc iespējas tuvāk ražošanas vietai;
- Produkta ražošanas procesā tiek izmantotas izejvielas un tehnoloģijas, kas nav kaitīgas iedzīvotāju veselībai un apkārtējai videi
- Produkcijas ražošanā un tirdzniecībā tiek iesaistīta ģimene vai apkārtnē dzīvojošie un tiem tiek nodrošināta cienīga samaksa par veikto darbu

2. Produkta cenas atbilstība vietējo iedzīvotāju pirktspējai:
- Realizētais produkcijas daļas apmērs vietējiem iedzīvotājiem
- Produkta cena ir atbilstoša iedzīvotāju ienākumu līmenim un spējai iegādāties to

3. Produkta atbalsts no vietējās sabiedrības puses:
- Produkta ražotājs ir zināms vietējā novadā
- Vietējā sabiedrība ir gatava iesaistīties produkta popularizēšanā
- Vietējie iedzīvotāji teritorijā iebraukušiem viesiem produktu pozicionē kā vietējo, tradicionālo produktu

4. Produkta saistība ar vietējo novadu, tā identitāti
- Produkta iepakojumā tiek izmantots vietas nosaukums vai uz iepakojuma var atrast informāciju par novadu, kur produkts ir ražots
- Produkts veido vietas/novada identitāti

5. Produkta atbilstība vietējo iedzīvotāju pārtikas patēriņa ieradumiem
- Produkts atbilst vietējo iedzīvotāju ēšanas ieražām
- Produkta lietošana atbilst vietējo iedzīvotāju dzīves stilam un ieradumiem pēc pārtikas patēriņa
- Citi pārtikas ražotāji labprāt izmanto vai izmantotu produktu savas produkcijas popularizēšanai

6. Produkta popularitāte
- Produkts ir garšīgs
- Produkts ir vizuāli baudāms
- Produkta pārdošanai ir iespējams izmantot citus maņu orgānus (tausti, smaržu, dzirdi)
- Ražotājam ir vēlme palielināt sava produkta popularitāti
- Ražotājs ir spējīgs nodrošināt savas produkcijas ražošanu pietiekamā daudzumā (arī regularitāte)
- Ražotājs ir gatavs piedalīties publiskās prezentācijās, degustācijā un citās mārketinga aktivitātēs kontekstā ar Vietējā pārtikas groza popularizēšanu


Lai pieteiktu produktu Zemgales Vietējo produktu pārtikas grozam, ir jāizveido produkta apraksts par katru no iepriekš minētajiem 6. kritērijam. Aprakstā jābūt iekļautai un identificējamai informācijai, kas atbilst kritēriju apakškritērijiem. Aprakstā var iekļaut arī citu svarīgu informāciju, kas padara pieteikto produktu  atšķirīgu no citiem novadā vai reģionā ražotiem produktiem. Var tikt pievienota arī informācija par pašreizējo produkta tirdzniecības apjomu. Produkta aprakstam ir jāpievieno Produkta bilde un informācija par ražotāju un kontaktpersonu, norādot, ražotāja nosaukumu (Var būt arī vārds un uzvārds), Ražošanas vietas adresei, kā arī kontaktpersonas telefona numuru un e- pasta adresi.

Produktu apraksti jāsūta uz elektronisko adresi: inga.berzina@zpr.gov.lv ar norādi Vietējam pārtikas grozam līdz š.g. 10.maijam.