Pētījums „Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon”” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums un ietekme uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas attīstību”,

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 14.11.2012

Pētījums „„Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējumu un ietekmi uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas attīstību” tiek veikts ar mērķi izpētīt Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon”” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gaitu un  pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai.

Pētījuma 4 galvenie uzdevumi ir:
1) Veikt esošās attīstības stratēģijas iekļautās statistiskās informācijas apkopošanu un aktualizāciju. Kopš partnerības Vietējās attīstības stratēģijas izstrādes un apstiprināšanas ir mainījušies daudži dokumentā ietvertie dati, kas ir jāaktualizē strādājot pie nākamās teritorijas attīstības stratēģijas izstrādes.  
2) Izvērtēt Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gaitu. Uzdevums paredz veikt biedrības izvērtējumu no administratīvā viedokļa – cik efektīva ir biedrības pārvalde (struktūra) un projektu efektivitātes novērtējums kā arī izvērtēt stratēģijas ieviešanas kontekstā ieviestos un ieviešanas procesā esošo projektus, kas finansēti par ELFLA un EZF līdzekļiem.
3) Izvērtēt partnerības un vietējās attīstības stratēģijas ieguldījumu Carnikavas novada attīstībā. Uzdevums paredz izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas efektivitātes izvērtējumu gan no iedzīvotāju, gan no uzņēmēju, gan no pašvaldības viedokļa, kā arī analizēt pienesumu pašvaldības plānošanas dokumentos minēto mērķu sasniegšanai.
4) Sniegt secinājumus par esošās stratēģijas īstenošanu. Uzdevums paredz sniegt pozitīvu un negatīvu informāciju par partnerības darbību esošajā plānošanas periodā, lai sniegtu konkrētus ieteikumus un priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai nākošās stratēģijas sagatavošanai

Pētījuma autori: Āris Ādlers, projekta vadītājs-analītiķis un Edgars Sīms- informācijas apstrādes speciālists

Pielikumā pētījuma dokuments.