Pētījums par vietējās pārtikas ražošanas nozares attīstības iespējām un vietējo pārtikas ražotāju atbalsta iespējām Aizkraukles rajona partnerības teritorijā

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 21.03.2012

Pētījums par vietējās pārtikas ražošanas nozares attīstības iespējām un vietējo pārtikas ražotāju atbalsta iespējām Aizkraukles rajona partnerības teritorijā ir tapis laika periodā no 2011.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 28.februārim un sniedz informāciju par šajā laika periodā konstatēto aktuālo informāciju un pētījuma gaitā fiksētajiem viedokļiem.
Pētījuma mērķis ir apzināt Aizkraukles rajona partnerības (turpmāk tekstā – ARP vai partnerība) teritorijā esošo novadu (Aizkraukles novads, Jaunjelgavas novads, Kokneses novads, Skrīveru novads, Pļaviņu novads, Neretas novads, Vecumnieku novada Valles un Kurmenes pagasti) vietējās pārtikas ražotāju atbalsta iespējas, kas ir īstenojamas izmantojot LEADER pieejas principus.
Pētījumā uzmanība tiek pievērsta Aizkraukles rajona partnerības mērķtiecīgai intervencei vietējās pārtikas ražotāju un vietējā tirgus atbalstam, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, kā arī veidojot sinerģiju ar vietējās pārtikas ražotājiem, teritorijas iedzīvotājiem, komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, kas veicina vietējās pārtikas noieta tirgu. Tāpat arī tiek skatīta pašvaldību loma vietējās pārtikas ražotāju atbalsta sistēmas attīstībā.
Pētījumā izmantotās metodes:
- Dokumentu analīze;
- Daļēji strukturētās ekspertu intervijas;
- Aptaujas;
- SVID analīze;
- Novērojums;
- Sekundārā datu analīze;
- Fokusgrupu diskusija.
Pētījumu Aizkraukles rajona partnerības uzdevumā īstenoja biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Aizkraukles rajona partnerību un tās teritorijā esošajām pašvaldībām, uzņēmējiem, biedrībām, nodibinājumiem un aktīviem iedzīvotājiem, kas ir izrādījuši interesi par vietējās pārtikas ražošanas un noieta attīstību.
Pētījuma autori:
- Āris Ādlers, projekta vadītājs un vietējās pārtikas ražošanas atbalsta sistēmu analītiķis;
- Valdis Kudiņš, analītiķis;
- Inga Bērziņa, informācijas apstrādes speciāliste.

Pētījumu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju aktivizēšana” ietvaros.