Pētījums par tūrisma, kas saistīts ar zivsaimniecību un ūdeņiem, attīstības iespējām „Liepājas rajona partnerības” teritorijā

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 23.02.2012

Pētījums par tūrisma, kas saistīts ar zivsaimniecību un ūdeņiem attīstības iespējām „Liepājas rajona partnerības” teritorijā ir tapis laika periodā no2011.gada 1.jūlijalīdz 16.decembrim un sniedz informāciju par šajā laika periodā konstatēto aktuālo informāciju un pētījuma gaitā fiksētajiem viedokļiem.
Pētījuma mērķis ir apzināt Liepājas rajona partnerības (turpmāk tekstā – LRP) teritorijā esošo astoņu novadu potenciālu tūrisma, kas saistīts ar ūdeņiem un zivsaimniecību, attīstībai. Potenciāls sevī ietver visa veida resursu pieejamību un to iespēju piesaistīt tūristus.
Pētījumā uzmanība tiek pievērsta Liepājas rajona partnerības mērķtiecīgai intervencei tūrisma, kas saistīts ar zivsaimniecību un ūdeņiem, attīstībai, izmantojot Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējumu, kā arī veidojot sinerģiju ar tūrisma attīstībā iesaistītajiem speciālistiem, esošiem un potenciāliem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem), tāpat arī tiek skatīta pašvaldību loma šī veida tūrisma attīstībā.
Pētījumā izmantotās metodes:
-    Dokumentu analīze;
-    Daļēji strukturētās ekspertu intervijas (atbilstoši izlasei);
-    SVID analīze;
-    PEST analīze;
-    Novērojums;
-    Mērķtiecīgās izlases anketēšana;
-    Sekundārā datu analīze;
-    Komplekso tūrisma piedāvājumu kartēšana;
-    Fokusgrupu diskusija.
Pētījumu LRP uzdevumā īstenoja biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar LRP un LRP teritorijā esošajām pašvaldībām, uzņēmējiem, biedrībām, nodibinājumiem un aktīviem iedzīvotājiem, kas ir izrādījuši interesi par tūrisma, kas saistīts ar zivsaimniecību un ūdeņiem, attīstību.
Pētījuma autoru kolektīvs:
-    Āris Ādlers, projekta vadītājs un informācijas apstrādes speciālists;
-    Valdis Kudiņš, analītiķis;
-    Raimonds Reinis, tūrisma nozares eksperts.
Pētījuma darba grupa:
Dace Vecbaštika, Nīcas novada Tūrisma informācijas centrs;
Dace Mieme, Rucavas novada Tūrisma informācijas centrs;
Daiga Egle, Priekules novada Tūrisma informācijas centrs;
Daira Beilande, Durbes novada kultūras nams;
Jolanta Berga, Aizputes novada Tūrisma informācijas centrs;
Marita Kurčanova, Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs;
Māra Tīmane, Kazdangas Tūrisma informācijas centrs;
Mārtiņš Fricsons, Vaiņodes novads;
Santa Brāle, Sabiedriskās vides pārvaldes „Durbe”;
Zane Gaile, Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs.

Pētījumu līdzfinansē Eiropas Zivsaimniecības fonds Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam 4.prioritārā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” pasākuma „Zivsaimniecības vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju aktivizēšana” ietvaros.