Pētījums „Daugavpils un Ilūkstes novadu tūrisma attīstības iespēju izpēte saistībā ar zivsaimniecību un ūdens saimniecību”

Ievietoja LLF_kompetences, publicēts 23.02.2012

Pētījums par tūrisma, kas saistīts ar zivsaimniecību un ūdeņiem attīstības iespējām „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi”” teritorijā ir tapis laika periodā no 2011.gada 27.septembra līdz 27.decembrim un sniedz informāciju par šajā laika periodā konstatēto aktuālo informāciju un pētījuma gaitā fiksētajiem viedokļiem.
Pētījuma mērķis ir apzināt Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” (turpmāk tekstā – partnerība "Kaimiņi") teritorijā esošo novadu (Daugavpils novads, Ilūkstes novads) potenciālu tūrisma, kas saistīts ar ūdens saimniecību un zivsaimniecību, attīstībai. Potenciāls sevī ietver visa veida resursu pieejamību un to iespēju piesaistīt tūristus.
Pētījumā uzmanība tiek pievērsta partnerības "Kaimiņi" mērķtiecīgai intervencei tūrisma, kas saistīts ar zivsaimniecību un ūdeņiem, attīstībai, izmantojot Eiropas Zivsaimniecības fonda finansējumu, kā arī veidojot sinerģiju ar tūrisma attīstībā iesaistītajiem speciālistiem, esošiem un potenciāliem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem (komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem), tāpat arī tiek skatīta pašvaldību loma šī veida tūrisma attīstībā.
Pētījumā izmantotās metodes:
-    Dokumentu analīze;
-    Daļēji strukturētās ekspertu intervijas (atbilstoši izlasei);
-    SVID analīze;
-    PEST analīze;
-    Novērojums;
-    Mērķtiecīgās izlases anketēšana;
-    Sekundārā datu analīze;
-    Komplekso tūrisma piedāvājumu kartēšana;
-    Fokusgrupu diskusija.
Pētījumu partnerības "Kaimiņi" uzdevumā īstenoja biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar partnerību "Kaimiņi" un tās teritorijā esošajām pašvaldībām, uzņēmējiem, biedrībām, nodibinājumiem un aktīviem iedzīvotājiem, kas ir izrādījuši interesi par tūrisma, kas saistīts ar zivsaimniecību un ūdens saimniecību, attīstību.
Pētījuma autori:
-    Āris Ādlers, projekta vadītājs un informācijas apstrādes speciālists;
-    Valdis Kudiņš, analītiķis;
-    Solvita Mičule, tūrisma nozares eksperts;
-    Dainis Lazdāns, tūrisma nozares eksperts;

Pētījumu līdzfinansē Eiropas Zivsaimniecības fonds Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam 4.prioritārā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” pasākuma „Zivsaimniecības vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju aktivizēšana” ietvaros.