Mācību semināru rīkošana

Ievietoja LLF kompetences, publicēts 16.03.2011

LLF kopetenču centrs piedāvā organizēt vienas vai vairāku dienu mācību seminārus gan Latvijā, gan Eiropā!

Mācību semināru organizācija paredz gan piemērotas vietas un infrastruktūras nodrošināšanu pasūtītāja izvēlētajā vietā un laikā, gan satura izstrādi kā arī rūpes par dalībnieku, lektoru, moderatoru uzaicināšanu, konforta nodrošināšanu mācību laikā kā arī pēc tā.

Ir iespēja nodrošināt dalībnieku transportēšanu uz un no pasākuma vietas, izbraukuma sesijas kā arī piedāvāt plašu kultūras un izklaides pasākumu spektru neformālai daļai.

LLF piedāvā mācību semināru organizāciju gan pasūtītāja uzdevumā, gan arī pašu organizētas apmācības ar publisku pieteikšanos dalībai.

LLF kompetneču centrs lepojas ar spēju ne tikai noorganizēt seminārus, bet arī ar spēju izstrādāt mācību saturu kopā ar labākajiem speciālistiem, lektoriem un moderatoriem attiecīgajā jomā. 

LLF ir pieredze semināru organizāšanā un nodrošināšanā ar saturu jau kopš 2005. gada.

Mūsu kompetnecē ir sekojošas apmācibu izstrādes:

- INOVĀCIJA – INSTRUMENTS STRAUJĀKAI EKONOMIKAS IZAUGSMEI LATVIJAS NOVADOS

- INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE UN ATJAUNOŠANA LAUKOS

- IEDZĪVOTĀJU VAJADZĪBU APZINĀŠANAS UN SABIEDRĪBAS IESAISTES METODES

- VIETĒJO RĪCĪBAS GRUPU DARBA EFEKTĪVA ADMINISTRĀCIJA

- CIEMU ATTĪSTĪBAS PLĀNU IZSTRĀDE

- VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU UZRAUDZĪBA, UZRAUDZĪBAS SISTĒMAS, IZVĒRTĒJUMS, PROJEKTU UZRAUDZĪBA

- EKONOMIKAS DAŽĀDOŠANA LAUKOS

- SEZONALITĀTES MAZINĀŠANA LAUKU TŪRISMA PIEDĀVĀJUMĀ

- EFEKTĪVA VIETĒJO RESURSU IZMANTOŠANA VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAI, UZŅĒMĒJDARVBĪBAS UN TŪRISMA ATTĪSTĪBAI

- EFEKTĪVA KOMUNIKĀCIJA: DARBS AR MEDIJIEM, SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS KAMPAŅAS

- JAUNIEŠU IESAISTES METODES

- ILGTSPĒJA LAUKOS

- SPORTS SABIEDRĪBAI UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS

- PARTNERĪBAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS ZIVSAIMNIECĪBAI  NOZĪMĪGAJĀS TERITORIJĀS

- VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS INTEGRĒTAI LATVIJAS NOVADU ATTĪSTĪBAI

- TRADICIONĀLAIS KULTŪRAS MANTOJUMS VIETĒJĀS TERITORIJĀS

- LEADER PIEEJA UN TERITORIĀLĀ KOHĒZIJA

- SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS STIPRINĀŠANA

- Uz vietējiem resursiem balstīti tūrisma risinājumi lauku un zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās

- Pētījumu organizēšana un pētījumu metodes darbam ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu un atjaunošanu

- Vietējo attīstības stratēģiju ieviešana Latvijā ar ELFLA un EZF finansējumu

- Jauniešu iesaistes efektivitātes palielināšana izstrādājot Vietējo teritoriju attīstības stratēģijas

- Uzņēmējdarbība, kas saistīta ar Mājražošanu

- LEADER projektu izmantošanas iespējas radošo industriju attīstībai vietējās teritorijās

- Vietējās attīstības stratēģijai pieejamo instrumentu  izmantošanas iespējas veidojot ekonomiskai izaugsmei labvēlīgu vidi vietējā līmenī

- ELFLA un EZF instrumentu izmantošanas iespējas iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu risināšanā

- Vietējo produktu atbalsta sistēmas izstrāde vietējās teritorijās no A līdz Z

- Teritorijas aktivizēšanu veicinošie pasākumi lauku un zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, gatavojoties nākamajam plānošanas periodam

- Jauniešu devums vietējās kopienas attīstībai

- Darbs un sadarbība laukos

 

Kontakti:

Latvijas Lauku forums, Andrejostas 4a, Rīga, LV-1045

E-pasts: laukuforums@gmail.com

Tel.: 288 55 427